سئو سایت و معرفی به کنسولهای جستجوگر

سئو سایت

سئو سایت های معمولی شروع قیمت از 16 میلیون در طی 3 الی 6 ماه
سئو سایت های مخصوص شروع قیمت از 30 میلیون در طی 6 ماه تا 9 ماه
سئو سایت های شرکتی و مدیریت آن از 60 ملیون در طی 6 الی 1 سال